KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ABSALON INTERNATIONAL AB (PUBL)

Postad: november 24, 2014

Aktieägarna i Absalon International AB (publ), org nr 556588-5992, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 22 dec 2014, klockan 10:00, i Absalons lokaler på Anckargripsgatan 3, Malmö.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok den 15 december 2014, samt anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast klockan 17:00 den 15 december 2014 . Anmälan till stämman kan ske genom att maila karin.linne@absaloncrm.com eller posta till Absalon International AB; Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före detta datum genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som skall företrädas genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmakt i orginal samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till bolaget i god tid före stämman. Formulär för fullmakt tillhandahålls på bolagets webbplats www.absaloncrm.se och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Förslag till dagordning

  1. Bolagsstämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av föreslagen dagordning.
  5. Val av protokolljusterare.
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen:

a) Beslut om ändring av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag

b) Beslut om namnändring från Absalon International AB (publ) till Absalon International AB

c) Beslut om ändring i förfarandet för kallelse till bolagsstämma

  1. Nyval av styrelseledamot.
  2. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag för punkt 7

Beslut om bolagsordningsändring

a) Beslut om ändring av bolagskategori: Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagskategori från publikt till privat aktiebolag
b) Beslut om namnändring: Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagets namn från Absalon International AB (publ) till Absalon International AB. Punkt 7b är villkorat att beslut om att ändra bolagskategori från publikt till privat bolag tas enligt punkt 7a.
c) Beslut om ändring i förfarandet för kallelse till bolagsstämma:Styrelsen föreslår att lydelsen av bolagsordningen § 8 ändras till lydelse innebärande att kallelse framledes sker genom brev eller e-mail tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Rätt till upplysningar samt handlingar till stämman m m

Styrelse och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Styrelsens fullständiga förslag, styrelsens redogörelse över väsentliga händelser, fullmaktsformulär samt övriga handlingar inför stämman finns tillgängliga på bolagets hemsida www.absaloncrm.se senast 1 december 2014. Handlingarna distribueras till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö i november 2014

Absalon International AB (publ)
Styrelsen

Directing,
Creating &
Executing
YOUR Business!